belastingdienst aanleveren

Belastingdienst, het aanleveren van financiële informatie aan de overheid

Een aantal weken geleden was ik op bezoek bij de jaarlijkse bijeenkomst bij de Belastingdienst voor accountants- en administratiekantoren, waarbij wij informatie krijgen over nieuwe wetgeving en speerpunten van controle. Er gaan in 2016 een aantal zaken veranderen richting de Belastingdienst en deze hebben ook invloed op onze werkzaamheden: De Belastingdienst gaat nog verder digitaliseren en het accent zal verschuiven naar een verbeterde analyse van aangiftes en controles.
Nu de economie langzaam aantrekt gaat de Belastingdienst strenger handhaven. De relatieve soepelheid van de afgelopen crisisjaren zal gaan verdwijnen. Daarom zal bij Baho het accent ook nog meer moeten gaan liggen op een strengere controle op ingeleverde stukken met als uitgangspunt juistheid, volledigheid en tijdigheid.

Papieren op tijd aanleveren aan uw boekhouder

Uiterlijk de 15e van elke maand verwachten wij dat U Uw administratie van de vorige maand compleet ter verwerking aanbiedt. Compleet betekent alle verkoopfacturen, alle inkoopfacturen, alle bankafschriften, alle kasstukken en alle correspondentie met de Belastingdienst en andere belangrijke stukken van de afgelopen maand. Wij hebben tijd nodig om alles te verwerken en kunnen bij te laat aanleveren geen garantie geven dat alle stukken tijdig kunnen worden verwerkt.

Alle verkoop- en inkoopfacturen zijn ook de niet betaalde facturen

Als U een verkoopfactuur naar uw klant heeft gestuurd maar deze is nog niet betaald, dan zal deze factuur toch in de maand van facturatie moeten worden verwerkt en niet pas op het moment dat de klant betaald heeft. U dient Uw factuur dus aan te bieden bij de stukken van de maand waarin de factuur gedateerd is. Hetzelfde geldt voor Uw inkoopfacturen: niet het moment van betaling is van belang, maar de factuurdatum. Administreren uitsluitend met behulp van kas-en/of bankafschriften wordt dus niet meer geaccepteerd: U dient alle op de desbetreffende periode betrekking hebbende stukken ter verwerking aan te bieden.

Controle achteraf door de Belastingdienst

Door de Belastingdienst wordt sinds dit jaar intensiever gecontroleerd op nihilaangiftes omzetbelasting. Als er geen of geen volledige administratie ingeleverd werd, werd regelmatig een nihilaangifte verstuurd en achteraf de periode gecorrigeerd. Dit wordt bij controle door de Belastingdienst niet meer geaccepteerd. Als de administratie niet als boven wordt ingeleverd zal het niet meer mogelijk zijn een nihilaangifte voor U in te dienen, omdat daarop bij controles boetes staan van 50% of meer. Daar zit U volgens mij niet op te wachten. Deze boetes zullen ook niet meer door de Belastingdienst worden verminderd of kwijtgescholden. Een reden des te meer om Uw administratie correct aan te leveren.

Nihilaangiftes worden gedaan als er ook daadwerkelijk niets is gebeurd

Mocht achteraf worden geconstateerd dat er toch activiteiten waren in de reeds aangegeven periode dan ligt het risico van boetes en naheffingen bij U.
Een andere controle intensivering bij de Belastingdienst is er op de afdracht van het juiste bedrag aan omzetbelasting: er wordt gecontroleerd of op periodebasis ( maand of kwartaal) de juiste bedragen aan omzetbelasting zijn aangegeven en betaald. Schuiven met te betalen omzetbelasting wordt op deze manier bestreden. Ook wordt gecontroleerd of op jaarbasis de opgegeven omzetten aansluiten met de winstaangifte van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Op deze winstaangiftes wordt immers de totale omzet van het gehele boekjaar vermeld en deze wordt vergeleken met de totalen van de aangiftes omzetbelasting in dat bepaalde jaar. Bij constatering van verschillen wordt uiteraard een naheffingsaanslag opgelegd maar ook hier komt er eerder een boete overheen. Deze boete is minimaal 10%, maar kan bij herhaling oplopen tot 100%! Afwijking bij aangifte van de cijfers vanuit de administratie wordt hiermee uitgesloten.
Als U volgens de stukken over de betreffende periode 500 euro omzetbelasting dient te betalen, dan is dat het bedrag wat in de aangifte zal worden vermeld en tijdig door U dient te worden afgedragen.